Wat is de AVG?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

De AVG heeft onder meer gezorgd voor:

  • versterking en uitbreiding van privacyrechten;
  • meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
  • dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders.

Volgens de AVG mogen ondernemingen de persoonlijk identificeerbare informatie van een persoon niet wettelijk verwerken zonder aan ten minste één van de zes voorwaarden te voldoen.

  1. Uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
  2. Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met de betrokkene of om stappen te ondernemen om een contract af te sluiten.
  3. Verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting.
  4. Verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of een andere persoon te beschermen.
  5. Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is toegekend.
  6. Verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, tenzij deze belangen zwaarder wegen dan de belangen, rechten of vrijheden van de betrokkene.

Bovendien moeten ondernemingen die op grote schaal gegevens verwerken of toezicht houden op de betrokkenen, een data protection officer (DPO) aanstellen. De DPO is het boegbeeld dat verantwoordelijk is voor het beheer van de gegevens en voor de naleving van de AVG door de onderneming. Als een bedrijf niet voldoet aan de AVG op het moment dat deze van kracht wordt, kunnen de juridische gevolgen daarvan boetes tot 20 miljoen euro of 4 procent van de jaarlijkse wereldwijde omzet omvatten.

Meer informatie over de AVG vind je op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/algemene-informatie-avg.